Menu Zamknij

RODO

Klauzula informacyjna związana z prowadzeniem monitoringu w autobusach komunikacji miejskiej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO, w związku ze stosowaniem monitoringu w autobusach, informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Międzygminna Komunikacja Autobusowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 24,

2. Inspektorem Ochrony Danych w Międzygminnej Komunikacji Autobusowej Sp. z o.o. jest Aleksandra Szczepanik, a.szczepanik@mka-jastrzebie.pl. Mogą się Państwo z nim kontaktować we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Monitoring w autobusach prowadzony jest zgodnie z:

a) art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu wzmocnienia bezpieczeństwa pasażerów, pracowników MKA i bezpieczeństwa mienia MKA, pomocy w rozstrzyganiu spornych sytuacji (np. w postępowaniach skargowych i reklamacyjnych oraz dotyczących odpowiedzialności za szkody lub czyny zabronione) oraz w innych celach dowodowych, jeśli zachodzi potrzeba wykazania faktów,

b) art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu należytego wykonania umowy przewozowej, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (art. 14 ust. 1 ustawy – Prawo przewozowe).

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:

a) Międzygminna Komunikacja Autobusowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Jastrzębiu-Zdroju, ul. Chlebowa 24;

b) podmioty, którym zlecona zostanie pomoc prawna na etapie przedsądowym, postępowania sądowego i postępowania egzekucyjnego.

5. Nagrany obraz będzie przechowywany przez okres nieprzekraczający 1 miesiąca. Gdy nagrany obraz stanowi dowód w postępowaniu termin 1 miesiąca ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

6. Po upływie tych okresów uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu, podlegają zniszczeniu.

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych.

8. Państwa dane mogą być powierzane i udostępniane następującym podmiotom: uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa (Policja, Prokuratura), świadczącym usługi prawnicze, ochrony mienia, dostawcom systemów informatycznych.

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne dla realizacji celów przetwarzania.

11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, tym również w formie profilowania.